Có 1 kết quả:

shù zhuāng

1/1

shù zhuāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cái gốc cây

Từ điển Trung-Anh

tree stump