Có 1 kết quả:

shù shāo

1/1

shù shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the tip of a tree
(2) treetop