Có 1 kết quả:

shù yù jìng ér fēng bù zhǐ ㄕㄨˋ ㄩˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄓˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the trees long for peace but the wind will never cease (idiom)
(2) fig. the world changes, whether you want it or not