Có 1 kết quả:

shù zhuàng xì bāo ㄕㄨˋ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dendritic cell