Có 1 kết quả:

shù zhǒng

1/1

shù zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tree species