Có 1 kết quả:

shù miáo

1/1

shù miáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sapling