Có 1 kết quả:

shù yìn

1/1

shù yìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shade of a tree