Có 1 kết quả:

shù pú tao

1/1

shù pú tao

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jaboticaba
(2) Brazilian grape tree