Có 1 kết quả:

shù yīn ㄕㄨˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shade (of a tree)