Có 1 kết quả:

shù gāo qiān zhàng , yè luò guī gēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fig. a tree may grow a thousand zhang high, but its leaves return to their roots (proverb)
(2) fig. everything has its ancestral home
(3) in old age, an expatriate returns home