Có 1 kết quả:

shù liù ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed pipit (Anthus hodgsoni)