Có 1 kết quả:

qī shēn

1/1

qī shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay at
(2) to live in (temporarily)

Một số bài thơ có sử dụng