Có 1 kết quả:

lì zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous woodpecker (Celeus brachyurus)