Có 1 kết quả:

lì tóu bā sè dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-naped pitta (Hydrornis oatesi)