Có 1 kết quả:

lì bèi bó láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Burmese shrike (Lanius collurioides)