Có 1 kết quả:

lì bèi yán liù ㄌㄧˋ ㄅㄟˋ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) maroon-backed accentor (Prunella immaculata)