Có 1 kết quả:

lì fù wén niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut munia (Lonchura atricapilla)