Có 1 kết quả:

lì fù gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian blue robin (Larvivora brunnea)