Có 1 kết quả:

lì fù shī

1/1

lì fù shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-bellied nuthatch (Sitta cinnamoventris)