Có 1 kết quả:

lì tún shī

1/1

lì tún shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-vented nuthatch (Sitta nagaensis)