Có 1 kết quả:

xiào yǒu

1/1

xiào yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) schoolmate
(2) alumnus
(3) alumna