Có 1 kết quả:

jiào duì

1/1

jiào duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proofreader
(2) to proofread
(3) to calibrate