Có 1 kết quả:

xiào qìng

1/1

xiào qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anniversary of the founding of a school