Có 1 kết quả:

zhū shǒu

1/1

zhū shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stick to sth stubbornly
(2) never let go

Một số bài thơ có sử dụng