Có 1 kết quả:

zhū zhì

1/1

zhū zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to involve others (in a law case)