Có 1 kết quả:

zhū lián

1/1

zhū lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to involve others (in a crime)
(2) guilt by association

Một số bài thơ có sử dụng