Có 1 kết quả:

zhū lián ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to involve others (in a crime)
(2) guilt by association

Một số bài thơ có sử dụng