Có 1 kết quả:

hé yuán liào

1/1

hé yuán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear material