Có 1 kết quả:

hé fǎn yìng

1/1

hé fǎn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear reaction