Có 1 kết quả:

hé fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear reactor