Có 1 kết quả:

hé wēi shè lì liang

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear deterrent