Có 1 kết quả:

hé duì zhì

1/1

hé duì zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear stalemate