Có 1 kết quả:

hé duì

1/1

hé duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to verify
(3) to audit
(4) to examine