Có 1 kết quả:

hé zhàn dòu bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear warhead