Có 1 kết quả:

hé chá

1/1

hé chá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiểm tra, sát hạch, điều tra

Từ điển Trung-Anh

(1) to examine
(2) to inspect