Có 1 kết quả:

hé rán liào ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear fuel