Có 1 kết quả:

hé rán liào hòu chǔ lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear fuel reprocessing