Có 1 kết quả:

hé jié gòu

1/1

hé jié gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear structure