Có 1 kết quả:

hé néng yuán

1/1

hé néng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear power