Có 1 kết quả:

hé biàn xíng

1/1

hé biàn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear deformation