Có 1 kết quả:

hé hōng zhà

1/1

hé hōng zhà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear bomb