Có 1 kết quả:

hé hōng zhà jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear bomber (aircraft)