Có 1 kết quả:

hé lián suǒ fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear chain reaction