Có 1 kết quả:

hé tuó luó

1/1

hé tuó luó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear gyroscope