Có 1 kết quả:

hé diàn cí mài chōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear electro-magnetic pulse