Có 1 kết quả:

hé diàn hè shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) electric charge on nucleus
(2) atomic number