Có 1 kết quả:

hé huáng sù ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

riboflavin (vitamin B2)