Có 1 kết quả:

hé huáng sù

1/1

hé huáng sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

riboflavin (vitamin B2)