Có 1 kết quả:

Gé lín wēi zhì Biāo zhǔn shí jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Greenwich Mean Time
(2) GMT