Có 1 kết quả:

Gé lín ní zhì běn chū zǐ wǔ xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Greenwich meridian