Có 1 kết quả:

gé niè shā

1/1

gé niè shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ganesha (the elephant-headed God in Hinduism, son of Shiva and Parvati)